• Tom Keylon and Ann Keylon celebrate 59 years

Celebrating 59 years
TomKeylonandAnnKeylon
59years
July30
Kansas City, KS